close

CHAT GPT에게 한복은 어느나라것인지 물어봄,,

CHAT GPT에게 한복은 어느나라것인지 물어봄,,

ba3e1be4ae90f54a5521b6385fd92650_473067.jpg

 

한국옷이라고 한다.

 

 

 

6ba10434ed464aec24de1226d7c64bb6_687865.jpg

 

한국것이라고 한다 마찬가지로..

 

 

 

a76f35467ae48c7a65f9738f5ab17926_928182.jpg
21782d9197a84420b8e62b2797aecf06_488038.jpg

 

일본어로도 한국것이라고 한다.

 

 

 

9a2ac530670975e883203e1ccc53b7df_519055.jpg
eb842a460205cb22bd419c28a243cca8_199948.jpg

 

중국어로도 마찬가지.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

부록 : 독도는 어느나라 땅이야?

 

한국어

 

973e04f5582a2df3b19d5ed47ad5ab2e_634543.jpg

 

 

 

 

 

 

일본어

 

dd284bb33c3c7134c0c727efedbb023a_135629.jpg
acece6a5c7f26fca475c80398d1522a0_177073.jpg